Facebook YouTube

Thêm Post ID trong URL bài viết WordPress

Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL. Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/ URL có Post ID trông kém đẹp mắt và ít thân thiện với người dùng hơn. Vậy tại sao nó được sử dụng? Đối với…