#macOS #Windows

Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó: Link: Đường dẫn của file alias Target: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này. Unix (Linux, macOS) Mở […]

#WordPress

Enable WordPress Shortcode

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm code phù hợp vào file function.php cho phép shortcode thực thi. Widget Title Widget Text Comment Archive Page (Author, Category, Tag) Excerpt Enable shortcode in Widget […]