Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó:Link: Đường dẫn của file aliasTarget: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này. Unix (Linux, macOS) Mở Terminal để […]