Hệ điều hành iOS nói chung, iPhone, iPad hay iPod nói riêng có sẵn chức năng chặn web có nội dung người lớn, kể cả kết quả tìm kiếm với Google.

Để sử dụng chức năng này, bạn làm như sau:

Bước 1. Mở ứng dụng Cài đặt/Settings

Bước 2. Chọn Cài đặt chung/General

Bước 3. Chọn Giới hạn/Restrictions

Bước 4. Chọn Bật Giới hạn/Enable Restrictions

Bước 5. Nhập mật mã/Set Passcode – dùng để xác nhận yêu cầu liên quan đến cài đặt Giới hạn sau này, nó không cần phải giống mật mã mở máy. Bạn cần ghi nhớ mật mã này nếu không muốn cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành của thiết bị khi cần tắt chức năng Giới hạn

Bước 6. Tìm và chọn Trang web/Websites trong nhóm Nội dung được phép

Bước 7. Chọn Giới hạn nội dung người lớn/Limit Adult Content