Bài viết này ghi lại cách tạo file cấu hình php.ini cho PHP trên macOS High Sierra 10.13, theo sau bài viết Cài đặt nhanh Apache, MySQL, PHP trên macOS

Ta sẽ phải cần file này để cấu hình vài thông số.

max_execution_time
upload_max_filesize
memory_limit
post_max_size

Trước tiên ta dùng Terminal kiểm tra một ít thông tin.

$ php --ini

Nếu kết quả Loaded Configuration File trả về khác (none) tức là file php.ini đã tồn tại và đang được sử dụng.

Configuration File (php.ini) Path: /etc
Loaded Configuration File:         /etc/php.ini
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed:      (none)

Ngược lại, tức là không có file php.ini được lưu trữ tại Configuration File (php.ini) Path.

Configuration File (php.ini) Path: /etc
Loaded Configuration File:         (none)
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed:      (none)

Thật hay là macOS cung cấp sẵn cho người dùng file cấu hình mẫu /etc/php.ini.default.

Việc ta cần làm là copy – paste file php.ini.default và đổi tên thành php.ini.

Cuối cùng, bạn nhớ khởi động lại Apache nếu có thay đổi cấu hình.