Thời điểm hiện tại, để xóa tài khoản Skype thì user phải đóng luôn tài khoản Microsoft *@live.com *@outlook.com, và đồng thời đóng tất cả dịch vụ liên quan như Outlook, OneDrive, Xbox…

Nếu tài khoản Microsoft chỉ sử dụng cho mỗi dịch vụ Skype thì ta có thể đăng nhập để gửi yêu cầu đóng tài khoản tại account closure page ngay và luôn.

Lưu ý, tài khoản sẽ được đóng sau 60 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu, ta có thể hủy lệnh đóng tài khoản bất cứ lúc nào trong 60 ngày chờ xử lý này, sau 60 ngày thì tài khoản sẽ được vô hiệu hóa vĩnh viễn và không thể phục hồi lại được.

Nếu tài khoản đó đang sử dụng cho nhiều dịch vụ của Microsoft thì giải pháp hay hơn là “ẩn thân”, tránh user khác search contact và add skype của ta. Bằng cách này, ta vẫn giữ được tài khoản Microsoft để tiếp tục sử dụng những dịch vụ khác. Cách làm như sau:

1. Đăng nhập để vào profile page

2. Tại tab Profile settings, bỏ chọn Include me in People Search and Suggestions

Cách xóa tài khoản Skype
Bỏ chọn “Include me in People Search and Suggestions” để ẩn tài khoản

Tài khoản Skype lúc này đã vô hình với user ngoài contact list.