Như bạn biết, ta có nhiều cách cài đặt localhost. Trong bài này, mình muốn giới thiệu một cách với MAMP phiên bản miễn phí, theo mình thì nó khá đơn giản.

1. Ports

Sau khi cài đặt ứng dụng, mình cần Set Web & MySQL ports to 80 & 3306 để chọn lại ports.


2. Web Server

Phần này để trỏ đến folder chứa web source. Mình để giá trị mặc định và thực hiện tạo alias folder.


3. Tạo alias folder

Mặc định MAMP lưu trữ website ngay bên trong folder hệ thống, cụ thể là folder htdocs chứa web source, folder db chứa database. Điều này khá nguy hiểm vì nếu ta quên backup những folders này trước khi uninstall/reinstall ứng dụng thì toàn bộ dữ liệu sẽ mất.

Alias folder là một giải pháp hay để tránh rủi ro, và cách đơn giản là dùng Terminal commands.

Bước 1. Xóa 2 folder htdocsdb ban đầu

mv /Applications/MAMP/htdocs ~/.Trash
mv /Applications/MAMP/db ~/.Trash

Bước 2. Tạo alias

ln -s /Users/kindalog/projects/htdocs /Applications/MAMP/htdocs
ln -s /Users/kindalog/projects/db /Applications/MAMP/db

Trong đó:

/Users/kindalog/projects/htdocs là đường dẫn chứa web source.
/Users/kindalog/projects/db là đường dẫn chứa database.

Kết quả với folder icon như hình nghĩa là bạn đã tạo alias thành công.

Tải MAMP tại www.mamp.info.