Để hạn chế user bị ám ảnh bởi trang 404: Page not found, ta có thể đưa user về Home nếu họ truy cập 1 trang không tồn tại.

Code xử lý được đặt ở đầu file 404.php của theme đang dùng, dĩ nhiên là sau tag <?php. Thông thường, file này ở ngay thư mục gốc của theme.

header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
header( "Location: " . get_bloginfo('url') );
exit();

Hàm get_bloginfo(‘url’) để lấy thông tin Site Address (URL) được khai báo trong Settings (WP-Admin). Nó có thể được thay thế bằng URL khác tùy nhu cầu sử dụng.

Tất cả code sau hàm exit() sẽ không được thực thi.