Enable WordPress Shortcode

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm code phù hợp vào file function.php cho phép shortcode thực thi.

Enable shortcode in Widget Title:
add_filter( 'widget_title', 'do_shortcode' );
Enable shortcode Widget Text:
add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );
Enable shortcode in Comment:
add_filter( 'comment_text', 'do_shortcode' );
Enable shortcode in Archive Page (Author, Category, Tag):
add_filter( 'term_description', 'shortcode_unautop' );
add_filter( 'term_description', 'do_shortcode' );
Enable shortcode in Excerpt:
add_filter( 'the_excerpt', 'do_shortcode' );

Leave a Comment