Hệ điều hành macOS mặc định sẽ không hiện file, folder ẩn trong Finder – thường là file hệ thống, nhà phát triển hạn chế người dùng can thiệp để đảm bảo nó hoạt động ổn định.

Nếu bạn muốn xem những file ẩn này, hãy thử dùng Terminal command bên dưới.

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder

Thay giá trị “TRUE” thành “FALSE” để ẩn file có thuộc tính “hidden”.

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killall Finder