Bạn vô tình gặp lỗi khi load một trang web nào đó.

Not Found
The requested URL was not found on this server.

Cách khắc phục là mở file httpd.conf thông qua Terminal.

$ sudo nano /etc/apache2/httpd.conf

Tìm và bỏ dấu # phía trước câu lệnh dưới đây.

LoadModule rewrite_module libexec/apache2/mod_rewrite.so

Lưu và khởi động lại Apache.