Sau một thời gian sử dụng, tùy chỉnh thanh Dock trên macOS, nếu bạn muốn khôi phục lại cài đặt gốc của nó, và cách dùng Terminal command là nhanh nhất.

defaults delete com.apple.dock; killall Dock

Ghi chú:

  • File ghi cấu hình Dock: ~/Library/Prefrences/com.apple.dock.plist
  • Bảng điều khiển Dock: System Preferences → Dock