Loại bỏ /category/ trong URL với plugin WP No Base Permalink

Nếu muốn loại bỏ thành phần /category/ và /tag/ trong URL của archive pages, bạn có thể dùng plugin WP No Base Permalink. Chức năng: Loại bỏ thành phần /category Loại bỏ thành phần /parent-categories/category Loại bỏ thành phần /tag Đặc điểm: […]