Nếu muốn loại bỏ thành phần /category/ và /tag/ trong URL của archive pages, bạn có thể dùng plugin WP No Base Permalink.

Chức năng:

  • Loại bỏ thành phần /category
  • Loại bỏ thành phần /parent-categories/category
  • Loại bỏ thành phần /tag

Đặc điểm:

  • Dung lượng và số lượng files rất ít
  • Tùy chọn loại bỏ từng thành phần dễ dàng
  • Tương thích với WordPress Multisite

Sau khi được cài đặt và kích hoạt, WP No Base Permalink chèn bảng điều khiển trong trang Permalink Settings (WP-Admin -> Settings -> Permalinks) cho phép user tùy chọn những thành phần nào sẽ bị loại khỏi URL.

Plugin page: https://wordpress.org/plugins/wp-no-base-permalink/