macOS

#macOS #Windows

Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó: Link: Đường dẫn của file alias Target: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này. Unix (Linux, macOS) Mở […]

#macOS

Thay đổi DNS trên macOS

Để thay đổi DNS trên macOS, các bước thực hiện như sau: Bước 1. Mở Network Preferences Hoặc từ System Preferences Hoặc từ Menu Bar Bước 2. Nhấn Advanced trong thẻ Wi-Fi hoặc Ethernet, tùy thuộc kết nối Internet ta đang […]