Bài viết quá dài nhưng nội dung không thể chia thành nhiều post riêng lẻ. Nếu gặp phải vấn đề này, ta có thể cân nhắc phân trang bên trong bài viết.

Cách 1.

Dùng tag nextpage trong khung soạn thảo ở chế độ Text, phải là chế độ Text.

<!--nextpage-->

Chuyển lại chế độ Visual, ta sẽ thấy dòng PAGE BREAK.

Cách 2.

Chèn đoạn code dưới đây trong file functions.php để thêm nút Page break vào toolbar của khung soạn thảo.

function add_page_break_button( $buttons, $id ) {
  if ( 'content' != $id )
    return $buttons;
  array_splice( $buttons, 13, 0, 'wp_page' );
  return $buttons;
}
add_filter( 'mce_buttons', 'add_page_break_button', 1, 2 );

Tuy đã làm đúng nhưng bài viết vẫn không ngắt trang? Lúc này ta cần kiểm tra trong file single.php hoặc content-single.php (hoặc file tương tự tùy theme) có hàm wp_link_pages không? Nếu không có, hãy bổ sung.

wp_link_pages();

Thông thường, WordPress themes đều có gắn sẵn hàm này, tuy nhiên ta cũng cần biết cách fix dự phòng.

Tham khảo thêm Styling Page-Links