Bài viết giới thiệu một trong những cách nhập dữ liệu mẫu dùng cho giao diện WooCommerce.

1. Download file sample_products.xml

2. Install WordPress Importer

3. Import file sample_products.xml

Notes: Ta nên chọn Import Attachments để download thumbnails cho tiện làm việc offline.