Trong quá trình import dữ liệu, ta có thể sẽ gặp lỗi Incorrect format parameter bởi do file SQL có dung lượng quá lớn.

Cách xử lý đơn giản là tăng giá trị thông số upload_max_filesizepost_max_size trong file php.ini

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M

Sau cùng hãy khởi động lại Apache để cập nhật cấu hình mới.