WEMOS

Setup Kit Arduino Wifi ESP8266 WEMOS D1 R2

Bước 1. Install Driver Windows Mac OSX Bước 2. Copy và paste URL bên dưới vào Addition Boards Manager URLs http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json Bước 3. Open Boards Manager Bước 4. Install package esp8266 by ESP8266 Community có thư viện hỗ trợ WeMos Hoàn tất. Sau […]