Tue. Jul 16th, 2019

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức

Tạo symbolic link

1 min read

Windows

Mở CMD để chạy command mklink.

mklink /d Link Target

Trong đó:
Link: Đường dẫn của file alias
Target: Đường dẫn đến file gốc

Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này.

Unix (Linux, macOS)

Mở Terminal để chạy command ln.

ln -s source_dir target_dir

Trong đó:
source_dir: Đường dẫn đến file gốc
target_dir: Đường dẫn của symbolic link

Ví dụ, câu lệnh tạo symbolic link tên MyDocs trỏ tới thư mục gốc Documents như sau:

[Windows] mklink /d C:\Users\Kindalog\MyDocs D:\Documents

[Unix] ln -s /Volumes/Data/Documents /Users/Kindalog/MyDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức.