Để thay đổi DNS trên macOS, các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Mở Network Preferences

  • Hoặc từ System Preferences
Thay đổi DNS trên macOS
Bước 1a
  • Hoặc từ Menu Bar
Thay đổi DNS trên macOS
Bước 1b

Bước 2. Nhấn Advanced trong thẻ Wi-Fi hoặc Ethernet, tùy thuộc kết nối Internet ta đang dùng

Thay đổi DNS trên macOS
Bước 2

Bước 3. Trong thẻ DNS, nhấn biểu tượng + để nhập địa chỉ DNS Servers mới. Ta có thể sử dụng 1 trong 2 dịch vụ miễn phí sau:

  • Google: 8.8.8.8 hoặc 8.8.8.8, 8.8.4.4
  • OpenDNS: 208.67.222.222 hoặc 208.67.222.222, 208.67.220.220
Thay đổi DNS trên macOS
Bước 3

Bước 4. Sau khi nhập xong, nhấn OK để xác nhận thông tin

Thay đổi DNS trên macOS
Bước 4

Bước 5. Nhấn Apply để lưu thay đổi. Nhớ phải thực hiện bước này

Thay đổi DNS trên macOS
Hoàn tất