Thêm đuôi .html sau đường dẫn bài viết WordPress

Để hiển thị .html hay bất kỳ extension trong URL của bài viết, mình chỉ cần sửa cấu trúc permalink tại trang Permalink Settings (WP-Admin -> Settings -> Permalinks)

Chọn Custom Structure và nhập cấu trúc /%postname%.html

Lưu ý .html có thể được thay thế bằng .php hoặc .whatever

Save lại là xong. Đường dẫn của posts sau đó sẽ có dạng /posts.html

Tuy nhiên, cài đặt này chỉ có ảnh hưởng tới posts, nếu muốn pages cũng có dạng /pages.html thì cần thêm đoạn code sau đây vào file functions.php

function change_page_permalink() {
  global $wp_rewrite;
  if ( strstr($wp_rewrite->get_page_permastruct(), '.html') != '.html' )
    wp_rewrite->page_structure = $wp_rewrite->page_structure . '.html';
}
add_action( 'init', 'change_page_permalink', -1 );

Bạn có biết cách nào khác? Hãy đừng ngại comment chia sẻ.

Leave a Comment