Tạo bootable USB cài macOS High Sierra

Mặc dù chúng ta có thể nâng cấp macOS trực tiếp thông qua App Store, tuy nhiên cách này có thể vẫn để xót lại những tập tin rác của hệ điều hành và ứng dụng trong máy tính sau […]

Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó:Link: Đường dẫn của file aliasTarget: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này. Unix (Linux, macOS) Mở Terminal để […]

Xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS

Hệ điều hành macOS có ứng dụng Keychain Access để lưu trữ tất cả thông tin đăng nhập, trong đó có thông tin trạm phát WiFi. Tương tự nội dung hiển thị mật khẩu WiFi trên Windows, chúng ta có thể […]

Hiện file ẩn trong Finder trên macOS

Hệ điều hành macOS mặc định sẽ không hiện file, folder ẩn trong Finder – thường là file hệ thống, nhà phát triển hạn chế người dùng can thiệp để đảm bảo nó hoạt động ổn định. Nếu bạn muốn […]

Khôi phục cài đặt gốc của Dock trên macOS

Sau một thời gian sử dụng, tùy chỉnh thanh Dock trên macOS, nếu bạn muốn khôi phục lại cài đặt gốc của nó, và cách dùng Terminal command là nhanh nhất. defaults delete com.apple.dock; killall Dock Ghi chú: File ghi […]

Thay đổi DNS trên macOS

Để thay đổi DNS trên macOS, các bước thực hiện như sau: Bước 1. Mở Network Preferences Hoặc từ System Preferences Hoặc từ Menu Bar Bước 2. Nhấn Advanced trong thẻ Wi-Fi hoặc Ethernet, tùy thuộc kết nối Internet ta đang […]