Facebook YouTube

Thêm Post ID trong URL bài viết WordPress

Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL. Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/ URL có Post ID trông kém đẹp mắt và ít thân thiện với người dùng hơn. Vậy tại sao nó được sử dụng? Đối với…

Thêm đuôi .html sau đường dẫn bài viết WordPress

Để hiển thị .html hay bất kỳ extension trong URL của bài viết, mình chỉ cần sửa cấu trúc permalink tại trang Permalink Settings (WP-Admin -> Settings -> Permalinks) Chọn Custom Structure và nhập cấu trúc /%postname%.html Lưu ý .html có…

Hủy chức năng tự tạo ảnh thumbnail trong WordPress

Khi ta upload ảnh trong WordPress, hệ thống tự tạo những file ảnh có kích thước nhỏ hơn dựa trên kích thước của ảnh gốc, các file kích thước được khai báo sẵn là thumbnail (150 x 150) medium (300…