Facebook YouTube

Hủy chức năng tự tạo ảnh thumbnail trong WordPress

Khi ta upload ảnh trong WordPress, hệ thống tự tạo những file ảnh có kích thước nhỏ hơn dựa trên kích thước của ảnh gốc, các file kích thước được khai báo sẵn là thumbnail (150 x 150) medium (300…

Tùy chỉnh đường dẫn trang tìm kiếm trong WordPress

WordPress qui định cấu trúc mặc định của search URL là /?s=key+word. Mình trông nó không thân thiện với SEO nên chèn code sau vào file functions.php để hiển thị đường dẫn dưới dạng /search/key+word function rewrite_search_url() { if ( is_search() &&…

Loại trừ pages ra khỏi kết quả tìm kiếm trong WordPress

Chức năng tìm kiếm trong WordPress mặc định sẽ duyệt tất cả posts và pages. Nhưng thực tế user chỉ muốn search posts, và pages thường dùng cho thông tin chung như About, Contacts… Thế nên, kết quả tìm được…

Nhập dữ liệu mẫu cho plugin WooCommerce

Bài viết giới thiệu một trong những cách nhập dữ liệu mẫu dùng cho giao diện WooCommerce. 1. Download file dummy-data.xml 2. Install WordPress Importer 3. Import file dummy-data.xml Notes: Ta nên chọn Import Attachments để download thumbnails cho tiện làm…