Kindalog đã có bài hướng dẫn xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS, nội dung lần này sẽ giới thiệu cách làm điều đó trên Windows.

Bước 1. Mở Command Prompt – Cmd

Bước 2 (không bắt buộc). Gõ lệnh để xem danh sách tất cả WiFi đang lưu trong hệ thống.

netsh wlan show profile

Bước 3. Gõ lệnh để xem thông tin, mật khẩu của một WiFi cụ thể.

netsh wlan show profile "Network Name" key=clear

Network Name hay SSID Name là tên WiFi ta muốn xem mật khẩu; là giá trị User Profile trong danh sách WiFi sau khi chạy lệnh Bước 2.

Sau cùng, mật khẩu WiFi là giá trị Key Content trong phần thông tin Security settings.