Thêm đoạn code sau đây vào file functions.php để xóa thành phần “Showing all xx results” hay “Showing xx of xx results” và drop-down “Default sorting” trên trang Shop/Cửa hàng.

function remove_before_shop_loop() {
  remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_result_count', 20 );
  remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );
}
add_action( 'init', 'remove_before_shop_loop' );