Nếu sử dụng responsive ad units, đôi lúc ta sẽ thấy nền vàng khi nội dung quảng cáo có kích thước bé hơn khung nền.

Nền vàng này không phải lỗi tại AdSense hay plugins đã cài đặt, nó là thuộc tính có sẵn trong hầu hết WordPress themes. Google AdSense tải ad vào trong thẻ ins và thẻ này thường được gán background là #fff9c0 hoặc #ff9. Ta có thể kiểm tra trong file style.css của theme.

Để xử lý nó, mình dùng một trong những code css dưới đây.

ins.adsbygoogle {
  background: none;
}
ins.adsbygoogle {
  background: transparent;
}
ins {
  background: none !important;
}

Ta cũng có thể trực tiếp xóa background thẻ ins trong file style.css của theme.

ins {
  background: #fff9c0;
  text-decoration: none;
}