Hiện tại WordPress loại bỏ tất cả mã HTML trong tiêu đề của widget. Vậy nếu mình muốn tách hàng hay chèn link trong widget title thì làm thế nào?

Hãy chèn vài dòng code sau đây vào file functions.php để sử dụng HTML trong tiêu đề widget.

Cách 1: Thay ký tự </>

function html_widget_title( $var ) {
  $var = ( str_replace( '[', '<', $var ) );
  $var = ( str_replace( ']', '>', $var ) );
  return $var;
}
add_filter( 'widget_title', 'html_widget_title' );

Cách dùng:

  • [br/]
  • [a url=”lien-ket”]noi-dung[/a]

Cách 2: Dùng shortcode

Cách này đòi hỏi ta phải định nghĩa từng tag cụ thể trước khi sử dụng. Nó không bao quát như cách 1. Mình ghi lại để dành tham khảo thêm.

Kích hoạt shortcode trong widget title.

add_filter( 'widget_title', 'do_shortcode' );

Định nghĩa HTML tags, ví dụ:

function shortcode_br( $attr ) {
  return '<br/>';
}
add_shortcode( 'html_break', 'shortcode_br' );
function shortcode_a( $attr, $content ) {
  return '<a href="'. (isset($attr['url']) ? $attr['url'] : '') .'">'. $content . '</a>';
}
add_shortcode( 'html_anchor', 'shortcode_a' );
[...]

Cách dùng:

  • [html_break]
  • [html_anchor url=”lien-ket”]noi-dung[/html_anchor]