Xóa nút Add to cart trong WooCommerce

Với WooCommerce, một sản phẩm được áp giá thì sẽ có nút Add to cart / Thêm vào giỏ hàng.

Nếu muốn xóa tất cả nút Add to cart này trên shop và chỉ hiện thị giá sản phẩm để khách hàng tham khảo, ta thêm code sau đây vào file functions.php.

function remove_woocommerce_add_to_cart_button() {
 remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
 remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
 remove_action( 'woocommerce_simple_add_to_cart', 'woocommerce_simple_add_to_cart', 30 );
 remove_action( 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 30 );
 remove_action( 'woocommerce_variable_add_to_cart', 'woocommerce_variable_add_to_cart', 30 );
 remove_action( 'woocommerce_external_add_to_cart', 'woocommerce_external_add_to_cart', 30 );
 remove_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation', 10 );
 remove_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation_add_to_cart_button', 20 );
}
add_action( 'init', 'remove_woocommerce_add_to_cart_button' );

1 Comment

 1. Duc

  tks bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *